Gazete Gıda surfcera
Facebook     FriendFeed     Twitter
ANASAYFA   GÜNDEM   SEKTÖR   GURME   GIDAGÜVENLİĞİ   BESLENME   HAYAT   MEVZUAT   EKONOMİ   ŞİRKETLER   FUAR   KİTAP   SÖYLEŞİ   İNSAN   AMBAR   ARTI   
Video Galeri Foto Galeri Anket Sitene Ekle Rss Akışı Arşiv Bize Ulaşın
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları
17 Temmuz 2012, 15:33

Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları

17 Temmuz 2012 tarihli, 28356 sayılı tebliğ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVAN GENETİK KAYNAKLARI YERİNDE KORUMA VE GELİŞTİRME

DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/54)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan usul ve esaslar kapsamında, genetik çeşitliliğin korunması, evcil hayvan genetik kaynaklarının yok olmalarının önlenmesi, sürdürülebilir yetiştiriciliğinin sağlanması, ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan hayvan ırklarının ıslahı, proje kapsamındaki yetiştiriciler ve bunların üye olduğu Damızlık Yetiştirici Birliklerine, üniversite ve Bakanlık Araştırma Enstitü/İstasyonlarıyla işbirliği yapmak suretiyle verim kayıtlarına dayalı hayvan ıslahı konularında deneyim kazandırılması, hayvansal üretim ve verimliliğin artırılması için saf yetiştirme ve seleksiyona dayalı yetiştirici koşullarında yürütülen ülkesel ıslah çalışmalarıyla, hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesinin usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin ondördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alt proje: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerine bağlı olarak illerde TAGEM master plan tarımsal araştırma yönetimi uygulamasıyla ilgili kılavuzdaki Proje formatında ırk bazında hazırlanan projeleri,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

ç) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere, yetiştirme, pazarlama faaliyetlerini geliştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve kuruluşların oluşturdukları Merkez Birliği düzeyinde örgütlenmiş, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş birlikleri,

d) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): İlgili mevzuatla oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgileri kayıt altına alan veri tabanını,

e) Elit sürü: Kontrollü çiftleştirme yapılan, ebeveyn (pedigri) ve verim kayıtları tutulan sürüleri,

f) Enstitü/İstasyon: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı araştırma enstitü ve istasyonlarını,

g) Hayvan kayıt sistemi: İlgili mevzuatla oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin, sığır cinsi hayvanlar, koyun-keçi ve arı kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanı, Koyun-Keçi Kayıt Sistemini ve Arı Kayıt Sistemini,

ğ) Irk: Destek ödemesine konu olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan ırkları ile Kafkas Arı ırkını,

h) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüğünü,

ı) İlçe müdürlüğü: Bakanlık ilçe müdürlüğünü,

i) İl/İlçe tahkim komisyonu: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine istinaden oluşturulan komisyonu,

j) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya açık hava çiftliği durumundaki yerleri,

k) Master Plan: TAGEM’in beşer yıllık dönemler halinde araştırma önceliklerini belirlediği planı,

l) Merkez birlik: İl yetiştirici birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ve faaliyetleri tüm yurdu kapsayacak şekilde her türden hayvan için ayrı kurulmuş merkez birliklerini,

m) Proje: Master Plan formatında hazırlanan hayvan genetik kaynakları yerinde koruma ve geliştirme ülkesel projelerini,

n) Proje lideri: Alt projelerde TAGEM tarafından görevlendirilen personeli,

o) Proje uygulama esasları: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği müsteşarlık makam onaylı halk elinde hayvan ıslahı uygulama esasları talimatını,

ö) Proje yürütme kurulu: Hayvan genetik kaynakları geliştirme projelerinde projenin işleyişi ve idari konuların görüşüldüğü ve proje uygulama esasları talimatında görev ve sorumlulukları belirtilen kurulu,

p) Seçim komisyonu: Yetiştiriciler ve hayvan materyalini seçmek üzere TAGEM, enstitü, il/ilçe müdürü veya ilgili şube müdürü ile proje liderinden oluşan komisyonu,

r) Sözleşme: Hayvan genetik kaynakları yerinde koruma projelerinde; yetiştirici ile enstitü/istasyonlar arasında, geliştirme projelerinde ise muvafakat vermiş yetiştiriciler adına birlik ile il müdürlüğü arasında yapılan sözleşmeleri,

s) Taban sürü: Ana, yavru ve verim kayıtları tutulan sürüleri,

ş) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

t) TRGM: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

u) Yerinde geliştirme: Saf yetiştirme ve seleksiyon uygulanarak yetiştirici elinde evcil hayvan genetik kaynaklarının verim özelliklerinin geliştirilmesini,

ü) Yerinde koruma: Sahip oldukları ırkın özelliklerini gösteren yerli evcil hayvan genetik kaynaklarını doğal yetiştirildikleri bölgede, rastgele çiftleştirme yöntemi uygulanarak, yeterli büyüklükte sürü veya sürüler halinde korunmasını,

v) Yetiştirici/üretici: Kamu kurum ve kuruluşları hariç, gerçek ve tüzel kişileri,

y) Taahhütname: Koruma ve geliştirme alt projelerinde yer alan yetiştiricilerden çalışmada alınması gereken verileri alınmasına ve yapılan işlemlerde masrafların karşılanmasına razı olunduğuna dair Birlikler tarafından alınan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Geliştirilmesi

Desteklemelerine İlişkin Esaslar

Kaynak aktarımı ve ödemeler

MADDE 4 – (1) Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi için ayrılan ödenekten karşılanır ve Bakanlık tarafından gerekli paranın aktarılmasını müteakip Banka aracılığı ile ödenir.

Desteklemenin yapılması

MADDE 5 – (1) Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesine ilişkin desteklemeler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Desteklemeden yararlanacaklar: Bakanlığın hayvan kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan ırklarını yetiştirmek suretiyle hayvansal üretimle iştigal eden yetiştirici/birlik bu desteklemeden yararlanabilir. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, koruma yerinde ikamet eder ve destek aldığı türün farklı ırklarını bir arada yetiştiremez. Hayvancılıkla uğraşan yetiştiriciler arasından, çocuklarından en az birisi yanında olan, çiftçilik dışında bir işle uğraşmayan, tarımsal eğitim görmüş, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini bir arada yapmayanlar tercih edilir.

b) Müracaat yeri, şekli ve zamanı: Hayvan ırklarını yerinde koruma ve geliştirme amacıyla yetiştirmek üzere daha önceki yıllarda başvuran ve projeye alınan yetiştiricilerden herhangi bir sebeple çıkan ya da çıkarılanların yerine alınacaklar ile yeni başvurular için, TAGEM’in talebi yeterli olmakla beraber projenin uygulanacağı il/ilçe müdürlüklerinin ve/veya yetiştirici birliklerinin yazılı başvurusu sonucu taraflarla iletişime geçilerek hayvan ırk ve sayıları ile alt proje sayısı belirlenir. İl müdürlükleri 2012 Kasım ayı sonuna kadar başvuru dilekçesi ve diğer istenilen belgelerle yapılan müracaatları alır.

c) Desteklenen ırklar;

1) Koruma amaçlı desteklenen ırklar: Yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler dahil), Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, İspir ve Halep keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı ve Zavot sığırları; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası ve arı ırklarımızdan Kafkas arısıdır.

Yetiştiricilere; koyun, keçi, sığır ve manda için hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine ise koloni başına, destekleme ödemesi yapılır.

Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 20.000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 750 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 5.250 başı; Kafkas Arı Irkı için de 10.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip yetiştiriciler desteklenir.

2) Geliştirme amaçlı desteklenen ırklar ve sayıları; (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde tablo halinde verilmiştir. Destekleme, verim ve doğum kaydı alınan sürülerde; doğan yavru, ana, baba (kullanılan koç/teke) başına ayrı ayrı ödenir. Doğum kayıtları taban sürülerde; ana-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-yavru kulak numaraları), elit sürülerde; ana-baba-yavru (doğan yavrunun doğum tarihi, cinsiyeti, ana-baba-yavru kulak numaraları ve benzeri) şeklinde olacaktır. Manda türü için yapılacak desteklemelerde, destekleme anaç manda ve damızlıkta kullanılan manda boğası üzerinden yapılır.

Geliştirme projesinde yer alan yetiştiriciler birliğe üye olmak zorundadır. Birlik TAGEM ile işbirliği halinde uygulanan proje çerçevesinde belirtilen kontrollü çiftleştirme, doğum, süt ölçümü, tartım ve kırkım gibi her alt projede belirtilen kayıtları, teknik hizmet satın almak suretiyle tutar ve diğer iş ve işlemleri yerine getirir. Yetiştirici projede bulunduğu süre içerisinde kayıtlı hayvanlarına ait ölüm ve zorunlu kesim belgelerini muhafaza eder. Geliştirme projesine alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Bakanlar Kurulu Kararı ile o yıl için belirlenen miktarda destekleme ödemesi yapılır. Yetiştirici ile yapılan sözleşmede belirtilen hayvan sayısı; doğum, satın alma gibi nedenlerle arttığında bu hayvanlara her ne suretle olursa olsun ek bir ödeme yapılmaz.

ç) İstenecek belgeler;

1) Hayvan Genetik Kaynakları Korunma Başvuru Dilekçesi (Ek-1),

2) Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Hakediş Formu (Ek-2),

3) Taahhütname (Ek-3),

4) Koruma amaçlı desteklenen ırklar için İkamet İlmühaberi,

5) Sözleşme,

6) Elit Sürü Yetiştiricilerinin Hakediş Formu (Ek-4),

7) Taban Sürü Yetiştiricilerinin Hakediş Formu (Ek-5),

8) Anadolu Mandası Yetiştiricilerinin Hakediş Formu (Ek-6).

d) Uygulama esasları;

1) Koruma amacıyla destekleme kapsamına alınan ırklar ve doğal yayılma alanı olan iller;

 

Desteklenecek Irk           Destekleneceği İl
Boz Sığır Irkı                      Edirne, Bursa, Balıkesir, Çanakkale
Yerli Kara Sığırı                  Ankara, Çankırı, Konya, Karaman       
Yerli Güney Sarısı Sığırı      Adana, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa
Doğu Anadolu Kırmızısı Sığırı
   

Erzurum, Kars, Artvin

Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı) Sığırı
   

Hatay, Şanlıurfa

Zavot Sığırı
   

Ardahan, Kars

Anadolu Mandası
   

Balıkesir, Isparta, Manisa, Tekirdağ

Kıvırcık Koyunu
   

Kırklareli, Balıkesir

Sakız Koyunu
   

İzmir, Uşak

Gökçeada Koyunu
   

Çanakkale

Karagül Koyunu
   

Tokat

Herik Koyunu
   

Amasya 

Çine Çaparı Koyunu
   

Aydın

Hemşin Koyunu
   

Artvin, Erzurum

Norduz Koyunu
   

Van

Dağlıç Koyunu
   

Afyonkarahisar, Konya

Tuj Koyunu
   

Ardahan, Kars

Karakaçan Koyunu
   

Çanakkale, İzmir, Balıkesir

Kilis Keçisi
   

Kilis, Hatay           

Honamlı Keçisi
   

Konya, Antalya, Burdur

Ankara Keçisi
   

Ankara, Konya

Abaza Keçisi
   

Artvin

Kaçkar Keçisi
   

Artvin, Rize

Osmanlı (Gürcü) Keçisi
   

Kars, Ardahan

Ankara Keçisi (Renkli tiftik verenler)
   

Siirt

Halep Keçisi
   

Kilis, Hatay, Şanlıurfa

İspir Keçisi
   

Rize, Erzurum

Kafkas Arısı
   

Ardahan, Artvin.

 
3) Yerinde koruma ve geliştirme esasları;

Yerinde koruma: Destekleme, (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde geçen illerin Seçim Komisyonunca uygun görülen köylerinde uygulanacaktır. Bu illerde hayvan ve uygun koruma alanı bulunmadığı takdirde Seçim Komisyonunun belirleyeceği çevre illerde destekleme uygulanır. Ana yollardan ve yerleşim yerlerinden (il/ilçe merkezlerinden) en az 20 km uzak, son beş yılda ihbarı mecburi hayvan hastalıkları çıkmamış, koruma altına alınan ırk dışında ırklar ve melezleri bulunmayan köyler ve korunacak sayıda hayvanı olan yetiştiricilerin aynı köyde ikamet etmesi tercih edilir. Belirtilen sayıda hayvan, bir yetiştiricinin elinde bulunmuyorsa, en az yetiştirici sayısı ile koruma yapılabilecek köyler tercih edilir. Kafkas arı ırkı için sadece önceden belirlenmiş tam izole bölgelerde yetiştiricilik yapanlar desteklenir.

Koruma sürüsünde rastgele çiftleştirme esasına dayalı kontrollü yetiştirme yapılır, seleksiyon yapılmaz ve her hayvan numaralandırılarak kayıt altına alınır. Destekleme alacak yetiştiricinin sahip olduğu hayvanın türü, ırkı ve sürü büyüklüğüne göre damızlıkta kullanılacak dişi ve erkek oranı sözleşmede belirlenen sayıda olacaktır. Korumaya alınan sürüde damızlıkta kullanılacak erkek hayvan sayısı 16 baştan, dişi sayısı ise 56 baştan az olmayacaktır. Yerinde koruma desteklemesinden yararlanan yetiştirici, enstitü/istasyon ile işbirliği halinde Bakanlık tarafından istenen kayıtları tutar. Yetiştirici, ölüm ve zorunlu kesime ait belgeleri muhafaza eder. Doğan yavrulardan ırk özelliklerine sahip ve sağlıklı olanlar sürü yenilemesinde kullanılır. Koruma altına alınan hayvanların bakım, besleme ve sağlık giderleri yetiştiriciye aittir. Destekleme kapsamına alınan sürülerde ihbarı mecburi hayvan hastalıklarından şüphe edilmesi veya hastalığın görülmesi durumunda, derhal il/ilçe tarım müdürlüklerine haber verilerek resmî veteriner hekimin müdahalesi sağlanır. Bakanlık gerekli görülmesi durumunda, işletmelerdeki hayvanların klinik muayenelerinin yapılmasına, kan, süt, sperma, yapağı, vaginal sıvap ve benzeri örneklerin alınarak laboratuvar tetkiklerinin yapılmasına karar verebilir.

Yerinde geliştirme: Seçilecek yetiştiricilerin sürülerinde, TAGEM tarafından hazırlanan saf yetiştirme, seleksiyon ve döl kontrolü esasına dayalı geliştirme projesi çerçevesinde yetiştirme yapılır.

Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan ırklarında, her ilde uygulamaya konulacak proje, 6.300 baş hayvan içeren alt projelerden oluşur. Her alt proje, kontrollü çiftleştirilen en az 1.000 baş elit anaç koyun/keçi ile en fazla 5.000 baş anaç koyun/keçi ve 300 baş koç/tekeden oluşur. Geliştirme amaçlı desteklenecek küçükbaş hayvan sayısı; 140 alt projede toplam 882.000 baş hayvanı geçmeyecektir. Projede damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 1 (bir) ve üzeri yaşta olmak üzere, her bir yetiştirici sürüsünde koç/teke altı koyun/keçi sayısı, Sakız ırkı koyunlarda en az 40 baş, diğer ırklar için en az 80 baş ve üzeri olacaktır.

Geliştirme amaçlı desteklenecek Anadolu mandası sayısı her alt projede 900 baş hayvandan az olmamak kaydıyla 20 alt projede toplam 20.000 başı geçmeyecektir. Damızlıkta kullanılacak dişi hayvanlar aşım mevsiminde 2 (iki) yaş ve üzerinde olmak kaydıyla, her bir yerleşim biriminde manda ineği ve düve sayısı 80 baş ve üzeri olacaktır.

4) Sözleşme;

Koruma amaçlı desteklemelerde; enstitü/istasyon müdürlüğü ile yetiştirici arasında beş yıl süreli sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştiriciye ödeme yapılmaz. Yetiştirici her ne amaçla olursa olsun kültür ırkı ve melezleri ile ırk özelliklerini göstermeyen hayvanları yetiştirmeyeceğini taahhüt eder (Ek-3). Sözleşme süresi sona ermeden mücbir sebepler dışında (doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü, tedavisi mümkün olmayan hastalık, tutukluluk) her ne sebeple olursa olsun projeden ayrılan yetiştirici, aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Sözleşme süresi sona erdiğinde sözleşme yenilenmediği/yenilenemediği takdirde mevcut sürü, Seçim Komisyonunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda o günkü rayiç bedeli mukabilinde sözleşme yapılarak başka bir yetiştiriciye veya enstitü/istasyona devredilebilir.

Geliştirme amaçlı desteklemelerde; destekleme kapsamına alınan yetiştiriciler adına, birlik ile il/ilçe müdürlüğü arasında beş yıl süreli sözleşme imzalanır. Sözleşme şartlarını yerine getirmeyen yetiştirici/birliğe destekleme ödemesi yapılmaz. Sözleşme süresi sona ermeden doğal afet, salgın hastalık, yetiştiricinin ölümü ve benzeri mücbir sebepler ile Proje Uygulama Esaslarında belirtilen diğer hususlar hariç, her ne suretle olursa olsun projeden ayrılan yetiştirici/birlik aldığı desteği yasal faizi ile geri öder. Projede eksilen materyal sayısı, Proje Yürütme Kurulu kararı ile mevcut yetiştiriciler öncelikli olmak üzere yeni yetiştiricilerle sözleşme yapılarak tamamlanır. Gerek görüldüğü takdirde, projeden ayrılan yetiştiricilere ait döl kontrolü yapılmış erkek hayvanlar rayiç bedeli mukabilinde Bakanlık/birlik tarafından satın alınabilir.

e) Müracaatların değerlendirilmesi;

Destekleme kapsamına alınacak yetiştiricilerin seçimini Seçim Komisyonu yapar.

f) Hakediş ve ödemeler.

Seçim Komisyonunca belirlenen ve destekleme kapsamına alınan yetiştiricilerin sürülerinde, proje liderinin yapacağı çalışma sonucu düzenleyeceği rapor doğrultusunda il/ilçe müdürlüğü tarafından hakediş belgesi düzenlenerek TAGEM’e gönderilir. TAGEM’de incelenen ve düzenlenen hak ediş belgesi TRGM’ye gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Esaslar

Üye yetiştiricilerden kesinti

MADDE 6 – (1) Merkez birliğini kurmuş olan; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri üyelerine, ödenen desteğin % 0,1’i oranında merkez birliklerine, % 0,1’i oranında da ilgili birliğe gelir kaydedilmek üzere, Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme adı altında olmak üzere, toplam % 0,2 oranında sistem üzerinden kesinti yapılır. Belirlenen bu kesintilerin dışında üyelerin yazılı muvafakatleri olmadan birlik herhangi bir kesinti yapamaz.

Ödemelerin aktarılması

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer alan desteklemelerden faydalanacak birlik üyesi yetiştiricilere yapılacak ödemeler, merkez birliklerine üye olmak ve üye olduğuna dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmek koşuluyla birlikleri aracılığıyla veya doğrudan yapılabilir.

(2) Birlikler, üyeleri adına aldıkları desteklemeleri, ödemenin Bankadaki hesaplarına aktarılmasından sonra, en geç yedi gün içerisinde sadece Banka hesapları üzerinden üyelerine öder ve kesintileri de içeren ödemeye ilişkin onaylı listelerinin bir nüshasını TAGEM’e iletilmek üzere on beş gün içinde il müdürlüğüne gönderir. Ödeme evraklarının düzenlenmesi, dosyalanması ve mali mevzuat kapsamında arşivlenmesinden, birlik yönetim kurulu sorumludur.

(3) Birlikler, üyelerine aktaracakları destek ödemesini hiçbir şekilde nakit olarak çekemez ve üçüncü şahıs hesaplarına aktaramaz.

(4) Birlik üyesi olma şartı aranmayan yetiştiricilerin desteklemeleri doğrudan yetiştiriciye ödenir.

Yetki ve denetim

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğde yer almayan teknik konularda Bakanlık genelgeleri ve talimatları uygulanır. Ancak, bu Tebliğde yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, 16/4/2012 tarihli ve 2012/3106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ve bu Tebliğ esasları çerçevesinde kalmak koşulu ile il müdürleri yetkilidir.

(2) Sorunların çözümü; destekleme ödemeleriyle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar il/ilçe müdürlüklerince çözümlenir. Çözüme kavuşturulamayan hayvan genetik kaynaklarının korunmasına ilişkin konularda İl/İlçe Tahkim Komisyonları, hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi konularında ise, Proje Yürütme Kurulu yetkilidir. İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından çözümlenemeyen konular Bakanlığa bildirilir.

(3) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 9 – (1) Bu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti

MADDE 10 – (1) Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler, yetki alanına giren verilerin kayıt sistemine doğru girilmesinden, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden doğrudan sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüklerince İl/İlçe Tahkim Komisyonlarınca yapılır. Ancak hayvan genetik kaynaklarının yerinde geliştirilmesi amaçlı desteklemelerde 5488 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre yapılacak iş ve işlemler Proje Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanır.

(3) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idarî hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(5) Üyelerinin destekleme ödemelerini, Banka hesapları üzerinden yedi iş günü içinde ödemediği veya üyelerine yaptığı ödemeye ilişkin belgeyi on beş iş günü içinde il müdürlüğüne bildirmediği tespit edilen birlikler hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler il müdürlüğünce yapılır. Destekleme ödemelerini süresi içerisinde üyelerine ödemeyen yetiştirici/üretici birlik yönetim kurulu hakkında il müdürlüklerince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Üyelerinin yazılı muvafakatleri karşılığı proje hizmet bedeli olarak hakedişlerinden kesilen tutarı, projenin yürütülmesi için harcamayan veya proje uygulama esaslarına uygun olmayan şekilde harcayarak dolayısıyla projenin işleyişini aksatan birlikler hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işler İl müdürlüğünce yapılır. Bu durumun tespit edilmesi halinde il müdürlüklerince Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Haklarında idari ve adli işlem başlatılan yetiştirici/üretici birlikleri üzerinden, inceleme tamamlanıncaya kadar destekleme ödemesi yapılmaz. Bu süre içerisinde destekleme ödemesi yetiştiriciye doğrudan yapılır. İnceleme sonucu hakkında işlem yapılması kararı alınan yetiştirici/üretici birlikleri üzerinden iki yıl süreyle destekleme ödemesi yapılmaz ve inceleme konusu ödemeye ilişkin olarak, yetiştirici/üretici birliklerine ödenen Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme payı, ödeme tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte geri alınır.

Sorumluluk ve arşivleme

MADDE 11 – (1) Tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, bilgi ve belge sahibi ile onaylayan kişi ve kuruluşlar doğrudan sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istendiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimlerin arşivlerinde beş yıl süre ile saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 


Resmi Gazete için tıklayınız.

 

 
 

Bu içerik 1469 defa okundu.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Diğer Haberler

HABER HATTI

BIZI TAKIP EDIN

 TWITTER   FACEBOOK   AHSAR   GOOGLE+   

GAZETE GIDA'DA ARA


Gelişmiş Arama

GOOGLE'DA ARA

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

KONUK YAZARLAR

A.Rasim Küçükusta A.Rasim Küçükusta
ALÜMİNYUM FOLYOLAR SAĞLIĞIMIZI RİSKE ATIYOR
Güngör Uras Güngör Uras
Gıda maddeleri ithalatının üçte biri yağlı tohumlardan
Selim İleri Selim İleri
Pilavların dünyası
Erdem Yeşilada Erdem Yeşilada
Profesörden seçme saçmalar
Erkan Topuz Erkan Topuz
Meyvelerin kabuklarındaki mucizevi şifa
Emre Aköz Emre Aköz
Üzüm üzüme baka baka
Rüştü Bozkurt Rüştü Bozkurt
Önemli bir proje: Çocuk maması üretimi
Çapar Kanat Çapar Kanat
Tuhaf bir et ithalatı
Süleyman Yaşar Süleyman Yaşar
Türkiye'nin suyunu yabancı sermaye ele geçiriyor
Mehveş Evin Mehveş Evin
Kuraklık herkesi perişan edecek
Nedim Atilla Nedim Atilla
Bir deneysel mutfak çalışması... Antik Likya'nın lezzetleri
Fikri Türkel Fikri Türkel
Arıcılık, sadece bal üretimi değildir
Osman Arolat Osman Arolat
Dünya sebze-meyve piyasası ve biz
Osman Müftüoğlu Osman Müftüoğlu
Ekmeğin siyahı makarnanın yoğurtlusu
Selahattin Dönmez Selahattin Dönmez
Tuz yerine baharat
Mehmet Yaşin Mehmet Yaşin
Tencereden geçmişi okumak
Vahap Munyar Vahap Munyar
Yeterli kuru fasulye var mı ona bakarım fiyat yetkim yok
Mustafa Kutlu Mustafa Kutlu
Gıda hegemonyasına meydan okuyor
Mehmet Şeker Mehmet Şeker
Ayran siyasi simge olunca, içen ayrı düşer
Ali Ekber Yıldırım Ali Ekber Yıldırım
Ürün doğrulama ve takip sistemi...
Haşmet Babaoğlu Haşmet Babaoğlu
Simit!
Mustafa Altuntaş Mustafa Altuntaş
Kurban, hayvancılık ve veteriner hizmetleri
Yavuz Dizdar Yavuz Dizdar
Okul yemeklerinin kalitesizliği, almanız gereken ciddi önlemler
Ali Saydam Ali Saydam
Bizim köftecilere 'iletişim şart!'..
Nevin Halıcı Nevin Halıcı
Mübarek’i pilavla indirmek pişi ile göndermek
Hayrettin Karaman Hayrettin Karaman
Açık büfe israfı
Hikmet Boyacıoğlu Hikmet Boyacıoğlu
Ekmek ile ilgili doğrular, yanlışlar ve efsaneler
Mehmet Mert Mehmet Mert
Bitkisel üretimde kendimize yeterli miyiz?
Kemal Özer Kemal Özer
Meyve böceklerinden nasıl korunuruz?
Gila Benmayor Gila Benmayor
Altın bileziğimiz: Gastronomi
Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk
Kur’an’a göre helal gıda
Simge Çıtak Simge Çıtak
Diyetkolik misiniz?
Nihal Kemaloğlu Nihal Kemaloğlu
Zehirli şekerimiz "nereden" geliyor?
Taylan Erten Taylan Erten
GDO'lu mısır pancara karşı
Bülent Şık Bülent Şık
Sarıkeçili yörükler ve GDO'lu pirinçler
Melis Alphan Melis Alphan
Çocuk mu kandırıyorsunuz?
Celel Toprak Celel Toprak
Sağlıklı beslenme için ortak akıl arayışı
Yaşar Süngü Yaşar Süngü
Yoksulluk, ekmeği çöpe atmakla başlıyor
Damla Çeliktaban Damla Çeliktaban
Mayanın mayası
Hilmi Develi Hilmi Develi
Plastikçilerin derdi bitmiyor..
Koray Çalışkan Koray Çalışkan
GDO-kanser ilişkisi kanıtlandı
İsmet Berkan İsmet Berkan
Demek GDO'da da bilime ihtiyaç varmış...
Esen Evran Esen Evran
Fransızlar durdu Sabancı Dia'da gazladı
Kadir Dikbaş Kadir Dikbaş
Gıdadan ilk sinyaller
Ali Ağaoğlu Ali Ağaoğlu
Hububat rallisi
Meral Tamer Meral Tamer
Organik sebze-meyveye lezzet de geldi
Funda Özkan Funda Özkan
'Okul sütünde AK Parti'ye sorulacak tek soru var'
Abdurrahman Yıldırım Abdurrahman Yıldırım
Tarım ve turizm stratejik sektörler
Cüneyt Özdemir Cüneyt Özdemir
Sütten ağzı yanan hükümet
Metin Münir Metin Münir
Tohumların dünyasında
Yasemin Bradley Yasemin Bradley
Uzun yaşam reçetelerinden biri gün aşırı aç kalmak

E-BÜLTEN


Ad Soyad:
E-Posta: